De stand van zaken

Wij werken met de gemeente Lisse hard aan de ontwikkeling van de toekomstige nieuwbouwwoonwijk Nieuw Trompenburg. Samen maken we er een prachtige wijk van. De omliggende bebouwing, de ontsluiting, toekomstige bewoners, de inrichting van de openbare ruimte en duurzaamheid spelen daarbij een belangrijke rol. Onderstaande fasering geeft u een beeld van de te doorlopen fases en in welke fase Nieuw Trompenburg zich nu bevindt.

  • Fase 1 - Stedenbouwkundig plan

  • Fase 2 - Voorontwerp bestemmingsplan

  • Fase 3 - Ontwerp bestemmingsplan

  • Fase 4 - Bestemmingsplan

  • Fase 5 - Start verkoop (prognose Q2/ Q3 2024)

  • Fase 6 - Start bouw

Voorlopige planning

1

Fase 1

Stedenbouwkundig plan

Wilma Wonen werkt voor het stedenbouwkundig ontwerp nauw samen met de gemeente Lisse. In deze fase worden keuzes gemaakt over type bebouwing, de doelgroepen en de inrichting van de openbare ruimte. De kaders worden gesteld vanuit het gemeentelijke beleid en de regelgeving. Op basis van een uitgebreide analyse van de omliggende bebouwing en landschap, bereikbaarheid, verkeersstromen, parkeerplekken, duurzaamheid, water, groen, milieu en veiligheid worden afwegingen gemaakt. Dit resulteert in een weloverwogen stedenbouwkundig ontwerp, waar toekomstige bewoners veilig en prettig kunnen wonen. Het resultaat ziet u terug in de vogelvlucht schets op de pagina Locatie en plan.

2

Fase 2

Voorontwerp bestemmingsplan

Nadat er overeenstemming is tussen de gemeente en Wilma Wonen over de stedenbouw wordt het voorontwerp bestemmingsplan gemaakt. Om de locatie geschikt te maken voor woningbouw is er een bestemmingsplanwijziging nodig. De noodzakelijke onderzoeken voor het bestemmingsplan (zoals ecologie, archeologie, bodemgesteldheid etc.) worden zoveel mogelijk in deze fase uitgevoerd. Daarnaast worden bepaalde onderdelen van het plan met andere overheidsinstellingen, zoals met het Hoogheemraadschap en de Veiligheidsregio afgestemd. Het voorontwerp bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen; een toelichting, regels en een plankaart. Het voorontwerp bestemmingsplan is vanaf 14 januari 2021 voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden en omwonenden kunnen het plan op de gemeentesite bekijken

3

Fase 3

Ontwerp bestemmingsplan

Een deel van de inspraakreacties op het voorontwerp bestemmingsplan heeft geleid tot een uitgebreid verkeersonderzoek, in opdracht van de gemeente Lisse. Omwonenden en belanghebbenden worden geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek en het (aangepaste) ontwerp bestemmingsplan. De uitkomsten van dit verkeersonderzoek, die betrekking hebben op het plan Nieuw Trompenburg,  worden verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan en vervolgens voorgelegd aan het college van de gemeente Lisse. 


Vervolgens wordt het ontwerp bestemmingsplan 6 weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden en omwonenden kunnen deze digitaal inzien en eventueel een zienswijze indienen. Op afspraak is het mogelijk om het bestemmingsplan ook in papieren vorm in te zien op het gemeentehuis. Tijdens deze periode organiseren we een (digitale*) informatiebijeenkomst.

 

* Afhankelijk van de dan geldende Coronamaatregelen.

4

Fase 4

Bestemmingsplan

Na verwerking van de eventueel ingediende zienswijzen wordt het bestemmingsplan aangeboden aan de gemeenteraad voor de vaststelling ervan. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vervolgens 6 weken ter inzage. Indieners van zienswijzen kunnen een beroep indienen bij de Raad van State.

 

In fase 4 zijn het ontwerp van de woningen en van de openbare ruimte afgerond. Alle onderzoeken zijn gedaan, waarna de omgevingsvergunning wordt ingediend. Vervolgens heeft de gemeente circa 8 weken de tijd om de omgevingsvergunning te toetsen. Na goedkeuring wordt deze vergunning verleend en gepubliceerd. Aansluitend ligt de omgevingsvergunning 6 weken ter inzage. Na deze inzageperiode is de omgevingsvergunning onherroepelijk.

5

Fase 5

Start verkoop (prognose Q2/ Q3 2024)

Op het moment dat er een onherroepelijk bestemmingsplan én een onherroepelijke omgevingsvergunning is, kan de verkoop starten. De prognose van  de start van de verkoop is het tweede/ derde kwartaal van 2024. Deze website wordt tegen die tijd voorzien van alle verkoopinformatie. De woningtypen, plattegronden, prijzen en andere informatie worden t.z.t. gecommuniceerd.

6

Fase 6

Start bouw

Op het moment dat er een onherroepelijke omgevingsvergunning is, 70% van de woningen is verkocht en de grond bouwrijp is, worden de bouwwerkzaamheden in een periode van 6 maanden door de aannemer voorbereid. De bouw van de woningen duurt ongeveer een jaar.

Wilt u wat

vragen?

Aangezien Nieuw Trompenburg volop in ontwikkeling is, kunnen wij helaas nog niet op alle vragen een antwoord geven. Via nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van de voortgang en de informatie op deze website wijzigt mee met de fase van het project. Vragen die ons de afgelopen periode veelvuldig hebben bereikt vindt u op de veelgestelde vragen pagina.

 

Staat uw vraag er niet bij?
 

Stel een vraag

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info