De stand van zaken

De afgelopen maanden hebben we samen met de gemeente hard gewerkt aan de ontwikkeling om de kaders te stellen om er een mooie woonwijk van Nieuw Trompenburg te maken. Het stedenbouwkundig plan en het voorontwerp bestemmingsplan zijn het resultaat van deze samenwerking. De omliggende bebouwing, de ontsluiting, toekomstige bewoners, de inrichting van de openbare ruimte en duurzaamheid spelen daarbij een belangrijke rol. Onderstaande fasering geeft u een beeld van de te doorlopen fases en in welke fase Nieuw Trompenburg zich nu bevindt.

 

  • Fase 1 - Stedenbouwkundig plan

  • Fase 2 - Voorontwerp bestemmingsplan

  • Fase 3 - Ontwerp bestemmingsplan

  • Fase 4 - Bestemmingsplan

  • Fase 5 - Start verkoop (prognose Q2 2022)

  • Fase 6 - Start bouw (prognose Q3 2022)

Voorlopige planning

1

Fase 1

Stedenbouwkundig plan

Wilma Wonen werkt voor het stedenbouwkundig ontwerp nauw samen met de gemeente Lisse. In deze fase worden keuzes gemaakt over type bebouwing, de doelgroepen en de inrichting van de openbare ruimte. De kaders worden gesteld vanuit het gemeentelijke beleid en de regelgeving. Op basis van een uitgebreide analyse van de omliggende bebouwing en landschap, bereikbaarheid, verkeersstromen, parkeerplekken, duurzaamheid, water, groen, milieu en veiligheid worden afwegingen gemaakt. Dit resulteert in een weloverwogen stedenbouwkundig ontwerp, waar toekomstige bewoners veilig en prettig kunnen wonen. Het resultaat ziet u terug in de vogelvlucht schets op de pagina Locatie en plan.

2

Fase 2

Voorontwerp bestemmingsplan

Nadat er overeenstemming is tussen de gemeente en Wilma Wonen over de stedenbouw wordt het voorontwerp bestemmingsplan gemaakt. Om de locatie geschikt te maken voor woningbouw is er een bestemmingsplanwijziging nodig. De noodzakelijke onderzoeken voor het bestemmingsplan (zoals ecologie, archeologie, bodemgesteldheid etc.) worden zoveel mogelijk in deze fase uitgevoerd. Daarnaast worden bepaalde onderdelen van het plan met andere overheidsinstellingen, zoals met het Hoogheemraadschap en de Veiligheidsregio afgestemd. Het voorontwerp bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen; een toelichting, regels en een plankaart. Het voorontwerp bestemmingsplan is vanaf 14 januari 2021 voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden en omwonenden kunnen het plan op de gemeentesite bekijken

3

Fase 3

Ontwerp bestemmingsplan

Een deel van de inspraakreacties op het voorontwerp bestemmingsplan heeft geleid tot een uitgebreid verkeersonderzoek, in opdracht van de gemeente Lisse. De uitkomsten van dit verkeersonderzoek, die betrekking hebben op het plan Nieuw Trompenburg,  worden verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan en worden voorgelegd aan het college van de gemeente Lisse. Omwonenden en belanghebbenden worden geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek en het (aangepaste) ontwerp bestemmingsplan.


In deze fase worden tevens de tekeningen en berekeningen voor de ontwerp omgevingsvergunning gemaakt. Als alles gereed en verwerkt is worden het ontwerp bestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning 6 weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden en omwonenden kunnen deze ontwerpbesluiten digitaal inzien en eventueel een zienswijze of zienswijzen indienen. Op afspraak is het mogelijk om het bestemmingsplan ook in papieren vorm in te zien op het gemeentehuis.

4

Fase 4

Bestemmingsplan

Het ontwerp van de woningen en van de openbare ruimte is afgerond. Alle onderzoeken zijn gedaan. Na verwerking van de eventueel ingediende zienswijzen wordt het bestemmingsplan aangeboden aan de gemeenteraad voor de vaststelling ervan. Het vastgestelde bestemmingsplan en de omgevingsvergunning liggen vervolgens 6 weken ter inzage. Indieners van zienswijzen kunnen eventueel beroep indienen bij de Raad van State.

5

Fase 5

Start verkoop (prognose Q2 2022)

Op het moment dat er een onherroepelijk bestemmingsplan is, kan de verkoop starten (prognose 2e kwartaal 2022). Deze website wordt tegen die tijd voorzien van alle verkoopinformatie. De woningtypen, plattegronden, prijzen en andere informatie wordt t.z.t. gecommuniceerd.

6

Fase 6

Start bouw (prognose Q3 2022)

Op het moment dat er een onherroepelijke omgevingsvergunning is, 70% van de woningen is verkocht en de grond bouwrijp is, worden de bouwwerkzaamheden door de aannemer voorbereid. De prognose van de start van de bouw is Q3 2022. Ongeveer een jaar later worden de eerste woningen opgeleverd. Er is nog geen aannemer geselecteerd voor Nieuw Trompenburg.

Wilt u wat

vragen?

Aangezien Nieuw Trompenburg volop in ontwikkeling is, kunnen wij helaas nog niet op alle vragen een antwoord geven. Via nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van de voortgang en de informatie op deze website wijzigt mee met de fase van het project. Vragen die ons de afgelopen periode veelvuldig hebben bereikt vindt u op de veelgestelde vragen pagina.

 

Staat uw vraag er niet bij?
 

Stel een vraag

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info